*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās

Stundu skaits: 4

Pieteikties

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA ir viens no aktuālākajiem tematiem informācijas laikmetā. To pierāda arī 2013.gada 21.oktobrī Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas balsojums par Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu, kur, salīdzinot ar sākotnējo iniciatīvu, ir būtiski palielināts atbildības un sodu līmenis (līdz pat 5 % no apgrozījuma) par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, tāpat ir saglabāts nosacījums, ka ikvienam, kura dati ir prettiesiski apstrādāti ir tiesības uz kompensāciju.

Darbinieku personas datu aizsardzības noteikumus ir nepieciešams ievērot ikvienam darba devējam, neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojas uzņēmums

 

Programmas mērķis:

Tiks sniegts skaidrojums, kas ir personas dati, kādus personas datus darba devējs ir tiesīgs apstrādāt un pie kādiem priekšnoteikumiem? Kā darba devējam aizsargāt savu komercinformāciju, nepārkāpjot darbinieka tiesības aizsargāt savus personas datus (priekšnoteikumi videonovērošanas veikšanai, e-pasta satura kontrolei,  biometrijas ieejas/pieejas sistēmas ieviešana u.tml.).

 

Tēmas:

  • fizisko personas datu aizsardzības termini, datu apstrādes priekšnosacījumi;
  • fizisko personu datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās (kandidātu atlase, darba līguma noslēgšana; datu apstrādes nosacījumi darba tiesisko attiecību laikā (videonovērošana, e-pastu kontrole, informācijas nodošana “mātes” uzņēmumiem, u.tml.);  personas datu apstrāde pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās);
  • situāciju, tiesas spriedumu analīze.

 

Ieguvumi un rezultāts:

Rast izpratni par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā.