*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

5 aspekti, kā nepieļaut prettiesisku savu personas datu izmantošanu

27.08.2012.

1. Īpaši svarīgi ir izprast, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kura sniedz norādi uz identificētu vai identificējamu personu.Tātad ne tikai personas vārds un uzvārds, personas kods un dzīvesvieta ir informācija, kura sniedz norādi par personu.

Atkarībā no pavadošās informācijas konteksta šādu informāciju var sniegt pat norāde par personas matu krāsu. Pat subjektīvas piezīmes par personu ir personas dati!

2. Savukārt personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktās darbības – vākšana, glabāšana, pārsūtīšana, dzēšana u.tml., līdz ar to, pat ievācot un izdzēšot personas datus, ja tam nav bijis tiesisks pamatojums, normatīvo aktu prasības ir pārkāptas.

3. Minētie aspekti ir jāzina profesionālim – fizisko personu datu apstrādes speciālistam, kas par tādu var kļūt, nokārtojot Datu valsts inspekcijā noteikta veida pārbaudi-eksāmenu. Tā kā fizisko personu datu apstrādes speciālista statuss apliecina personas zināšanas un prasmes un pārzinim ļauj paļauties uz šīs personas profesionalitāti, iegūt speciālista statusu nav viegli. Ir jābūt augstākajai izglītībai (vismaz pirmā līmeņa) jurisprudencē vai informācijas tehnoloģijās, vai līdzīgā jomā. Ir jābūt apliecībai par īpašu, 42 stundu, kursu pabeigšanu un oficiālais eksāmens jānokārto tā, lai nevienā jautājumā nebūtu sniegta pilnīgi aplama atbilde. Tātad ir ļoti būtiski izraudzīties tādus fizisko personu datu apstrādes speciālistu eksāmena sagatavošanas kursu operatorus, kuri kursu izstrādājuši, balstoties uz reālu fizisko personu datu apstrādes speciālistu pieredzi, un kuru prasības ir pietiekami augstas, lai pēc sekmīgi pabeigta kursa un nokārtota skolas eksāmena oficiālais pārbaudījums tiktu nokārtots veiksmīgi.

426EUR personu-datu-aizsardzibas-specialista-eapmaciba

4. Ja datu subjekta galvenais jautājums ir „Kā nepieļaut prettiesisku savu personas datu izmantošanu, bet, ja reiz tāda izmantošana tomēr ir notikusi, kā to pārtraukt un iegūt kompensāciju?”, tad pārziņa galvenais jautājums ir vai vismaz tam vajadzētu būt „Kā rīkoties tā, lai visas darbības ar personas datiem būtu tiesiskas?” Īpaši būtisks pārzinim šis jautājums varētu būt saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvām vienota normatīvā regulējuma ieviešanā Eiropas Savienībā, kas cita starpā paredz arī drastiskus sodus. Tomēr arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertie sodi ir pietiekami nozīmīgi, piemēram, gadījumā, ja pārzinim bija jāreģistrē datu apstrāde vai jānorīko personas datu apstrādes speciālists, bet tas netika izdarīts un pārzinis apstrādā fizisko personu datus, maksimālais administratīvais sods var būt pat Ls10000,00.

5. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pārzinim ir vai nu jāreģistrē datu apstrāde atbilstoši konkrētam mērķim vai arī jānorīko personas datu apstrādes speciālists. Likums paredz arī vairākus izņēmumus. Tomēr fakts, ka datu apstrāde ir reģistrēta, vēl nenozīmē, ka tā notiks tiesiski. Ir daudzi un dažādi aspekti, kas jāņem vērā, apstrādājot fizisko personu datus – apstrādes mērķis, mērķim vitāli nepieciešamais apjoms un apstrādes termiņi, datu glabāšanas un apstrādes drošība u.c.

P.s. Jebkurā gadījumā, veicot datu apstrādi, ir jāņem vērā apstāklis, ka darbinieki, klienti u.c. personas, kuru datu apstrāde tiek veikta, ar katru dienu kļūst aizvien informētāki par savām tiesībām, kā rezultātā ar katru dienu pārziņiem palielinās risks saņemt pretenziju vai iebildumus no datu subjekta. Tāpēc samaziniet riskus – iepazīstiet tos, apgūstot Fizisko personu datu aizsardzības speciālista zināšanas!

 (mediju ziņas, sk.http://www.apollo.lv/zinas/)