*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma

26.01.2014.

Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus! NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām: 

 

 

Sadarbība:

1. NVA organizē bezdarbnieku apmācību, ja darba devējs NVA iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;

2. NVA slēdz ar darba devēju atbilstošu līgumu:

3. Darba devējs uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz sešus mēnešus.

4. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.

Darba devēja ieguvumi:

1. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.

2. Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.

3. Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.

4. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.

5. NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.

6. Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.

 

Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt jaunu izglītības programmu:

 

 1solis

 

 2solis

 

 3solis

Papildus informācija:

Pieprasījums par profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas organizēšanu;
Pieprasījums par neformālās izglītības programmas īstenošanu;
Līgums ar darba devēju par bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas  īstenošanu;

Līgums ar darba devēju par bezdarbnieku dalību  neformālās izglītības programmu apguvē.

 4solis

Izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Papildus informācija: 2010.gada 10.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”.