*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

“Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumi

15.03.2014.

“Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos. 

Informācijas avots sk.:  

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=311&txt=3503&from=0

Lai piedalītos “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem (vecumā no 15 līdz 29 gadiem), kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiks noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat jaunieši varēs gūt darba pieredzi, piedaloties aktivitātēs “Pirmā darba pieredze jaunietim”, “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kā arī izmantot citus NVA pakalpojumus.

“Jauniešu garantijas” pasākumus NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem. 

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2. kārtas īstenošanu.

1. Darba meklēšanas atbalsta pasākumi

Bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

2. Karjeras konsultācijas 

Karjeras konsultācijas (tai skaitā elektroniskā veidā), kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū.

Karjeras konsultāciju veidi:

 • individuāla karjeras konsultācija;
 • grupas karjeras konsultācija.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Sīkāk šeit – Karjeras konsultācijas.

 3. Apmācību iespējas

 3.1. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei,  tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Sīkāk šeit – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.

3.2. Darbnīcas jauniešiem

Atbalsta pasākums – darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • nav ieguvuši profesionālo izglītību;
 • nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Iesaistes ilgums pasākumā ir deviņas nedēļas jeb 45 darba dienas.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija 56,91 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 85,37 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies pasākumā.

Lai veicinātu pasākuma mērķa sasniegšanu, tiek sniegts ieskats teorijā un praksē, sadalot plānoto nodarbību skaitu atbilstoši proporcijai ne vairāk kā 40% teorija un ne mazāk kā 60% prakse:

 • jaunieša iepazīstināšana ar izvēlētajai profesionālās izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām (teorija) ietver mācības, lai sagatavotos apgūt izvēlētās  profesionālās izglītības programmas profesijas, gūtu ieskatu par profesiju apguvei nepieciešamās teorijas vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu saturu, dalību būtiskāko profesionālo mācību priekšmetu tēmu mācībās u.c.;

jaunieša praktiskai ievirzei jaunieša izvēlētajā profesionālās izglītības programmā (prakse) izglītības iestādes telpās ietver profesijā veicamo darbu vērošanu, praktisku mācīšanos veikt kādas atsevišķas darbības un/vai paņēmienus, dalību vienkāršu darbību izpildē, mācīties darot, piedaloties profesionālo mācību priekšmetu praktiskajos darbos un mācībās un citās nodarbībās, kas dod ievirzi prasmju veidošanā. 

3.3. Neformālās izglītības programmu īstenošana

Atbalsta pasākums – neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija  99,60 euro apmērā

Jaunietim bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu. Sīkāk šeit – Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi.

3.4. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides

programmu īstenošana

 • Profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību);
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 – 24 gadiem (ieskaitot). 

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta stipendija 99,60 euro apmērā. Sīkāk šeit – Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana.

4. Darba pieredze

4.1. Pirmā darba pieredze jaunietim

Atbalsta pasākums – pirmā darba pieredze jaunietim, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot) (turpmāk – jaunieši), kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
 • ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieku statusā mazāk par vienu mēnesi, bet vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem.

Iesaistes ilgums pasākumā ir 12 mēneši.

Pasākuma ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

Pasākuma ietvaros ir paredzēta vienreizēja dotācija lai pielāgotu darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

4.2. Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem

(pasākumi noteiktām personu grupām)

Atbalsta pasākums – subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un iemaņas.

Mērķa grupa – jaunieši, kuri atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem un īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijam, un jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša darba alga par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā proporcionāli nostrādātajām dienām.

4.3. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Atbalsta pasākums – atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

Iesaistes ilgums pasākumā ir līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas), NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus biedrībai vai nodibinājumam: 

 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar mērķa grupas bezdarbnieku.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā.

5. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalsta pasākums – konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri NVA rakstiski izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma ietvaros jaunietim tiks izmaksāta komercdarbības dotācija 3000 euro apmērā, ja jaunieša izstrādātais biznesa plāns tiks atbalstīts, kā arī ikmēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanas pirmajos sešos mēnešos valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

6. Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

Atbalsta pasākums – nepieciešamības gadījumā neformālo izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanas ietvaros, pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un atbalsta subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei:

 • pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Atbalsts subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”;
 • atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.   

Jaunieši bezdarbnieki var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei arī apmācību laikā un dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai.
Uz reģionālās mobilitātes atbalstu jaunietis bezdarbnieks var pieteikties arī atkārtoti, ja viņš piedalās pasākumā, kurā iepriekš nav piedalījies. Ja jaunietis bezdarbnieks atkāroti piedalās vienā un tajā pašā pasākumā, uz atbalstu reģionālajai mobilitātei viņš var atkāroti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām.

Mērķis – nodrošināt finanšu atlīdzību transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ).

Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Iesaistes nosacījumi:

Ja jaunietis piedalās pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim”  un  „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem”:

 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā);

Ja jaunietis piedalās neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās:

 • apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei un NVA ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem trīs darba dienu laikā).

Pasākuma laikā jaunietis var saņemt šādu atbalstu – par apmācību vai darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avansu 100 euro apmērā, bet par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskos izdevumus.