*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка C2). VALSTS VALODA – AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 2. PAKĀPE (C2)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C2

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C2

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ir apguvis valodas prasmi tādā līmenī, kas ļauj saprast un prast rakstveidā un mutvārdos brīvi komunicēt atbilstīgi norādītajai tematikai (personiskā, sabiedriskā, un vispārcilvēciskā līmenī), paust savu attieksmi un argumentētu vērtējumu par dažādu nozaru profesijām, ekonomiskiem un sociāliem procesiem sabiedrībā, izglītības, kultūras un vides aizsardzības jautājumiem.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

  • Persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām).
  • Spēj veidot un vadīt sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus.
  • Pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, arī literāros.
  • Uztver zemtekstu un nozīmes nianses, saprot sarunvalodas vārdus, dialektismus u nepazīstamu terminoloģiju.
  • Spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus
  • Uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.
  • Lingvistiskā kompetence apgūta tādā līmenī, kas, izmantojot ļoti plašu valodas līdzekļu spektru, ļauj precīzi formulēt savu domu, akcentēt galvenos jautājumus, nepieļaujot pārpratumus, kā arī nekas neliecina ka indivīdam būtu kādi ierobežojumi pateikt to, ko vēlas. Apgūts plašs vārdu krājums, kurā ietilpst idiomātiski izteicieni un sarunvaloda. Izprot vārdu konotatīvās vārdu nozīmes. Vārdu krājumu lieto atbilstoši valodas normām un saziņas situācijai. Ir stabilas zināšanas gramatikā, prot tās augstā līmenī izmantot pat sarežģītā tekstā, arī ja uzmanība pievērsta kam citam (plānošanai, sarunas partneru reakcijas novērošanai). Prot izveidot saistītu un pārdomātu tekstu, lietojot atbilstošus tekstveides paņēmienus un sintaktiskā saistījuma izteikšanas līdzekļus, nepieļaujot pareizrakstības kļūdas. Prot mainīt intonāciju teikumā un pareizi likt uzsvaru, lai izteiktu smalkas nozīmju nianses.

Kursu kalendārs


Valsts valodas prasmes līmeņi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada

līdz 2000.gada

31.augustam

No 2000.gada 1.septembra

līdz 2009.gada

31.augustam

Kopš 2009.gada

1. septembra

Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)