*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Divkāršā ieraksta grāmatvedība – SIA, AS (40ak.st.)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Divkāršā ieraksta grāmatvedība – SIA, AS – 40ak.stundas

 • Bilance. Veidošanas pamatprincipi. Bilances Zelta likums.
 • Kontu plāns. Kontu uzbūve.
 • Naudas līdzekļu uzskaite. Darbs ar valūtu.
 • Darba algas, atvaļinājuma nauda, darba nespējas lapas aprēķins.
 • Ilgtermiņa līdzekļi: nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, finanšu ieguldījumi. Uzskaites pamatprincipi.
 • Krājumi. Krājumu uzskaite, novērtēšana. Preču uzskaite tirdzniecībā.
 • Debitori. To uzskaite, kontu korespondence.
 • Kreditoru parādu raksturojums un uzskaite.
 • Operāciju konti. Izdevumu kontu korespondence. Ieņēmumu kontu raksturojums.
 • Peļņas zaudējuma aprēķins.
 • Uzņēmuma kapitāla un rezervju uzskaite.
 • Gada pārskats. Sastādīšana, noformēšana.
 • Nodokļi. PVN deklarācijas sastādīšana.

Divkāršā ieraksta grāmatvedība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatvedība. Apmācības klātienē vai attālināti

Kursu kalendārs

Likums Par grāmatvedību

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par grāmatvedību
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk — uzņēmums).

(06.04.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2006.)

2. pants. Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.

Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.