*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

ELEKTRONISKO DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

Stundu skaits: 8 (2 dienas pa 4ak.st.)

Pieteikties

ELEKTRONISKO DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

Elektronisko dokumentu pārvaldība

Izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība.

Programmā paredzēts iegūt vai papildināt zināšanas par elektronisko dokumentu tiesisko un darbības vidi un tās prasībām.

Programmas mērķis:

Spēt izveidot vai saņemt un uzskaitīt elektroniskos dokumentus. Orientēties elektronisko parakstu veidos, spēt identificēt riskus. Apmācības sniedz ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām.

Mērķauditorija:

Institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri, arhīva speciālisti

Mācību programmas tēmas:

  • Dokumentēšanas procesa tiesiskā bāze, pamatjēdzieni.
  • Dokumenta juridiskais spēks, tā nodrošināšana, izstrādājot dokumentus.
  • Elektronisko dokumentu izveidi reglamentējošie normatīvie akti.
  • Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.
  • Arhīvu likumi, www.likumi.lv , www.latvija.lv
  • E-dokumenta  praktiskie apsvērumi: drošība, ērtums, pielietošana un izmaksas.
  • Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem, vairāki e-paraksti vienā dokumentā.
  • E-dokumentu glabāšana – drošība un pieejamība;
  • Glabāšana dažādos nesējos, atbildība.

 


 
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Elektronisko dokumentu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);

2) drošs elektroniskais paraksts — kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — Regula Nr.  910/2014/ES) 3. panta 12. punkta izpratnē; 

3) elektroniskais dokuments — elektroniskais dokuments Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 35. punkta izpratnē;

4) elektroniskais paraksts — elektroniskais paraksts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 10. punkta izpratnē;

5) elektroniskā paraksta pārbaudes dati — validācijas dati Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 40. punkta izpratnē;

6) elektroniskā paraksta radīšanas dati — elektroniskā paraksta radīšanas dati Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 13. punkta izpratnē;

7) kvalificēts sertifikāts — kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 15. punkta izpratnē;

8) laika zīmogs — kvalificēts elektroniskais laika zīmogs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 34. punkta izpratnē;

9) parakstītājs — parakstītājs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 9. punkta izpratnē;

10) sertifikācijas pakalpojumi — uzticamības pakalpojumi Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 16. punkta izpratnē;

11) sertifikāts — elektroniskā paraksta sertifikāts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 14. punkta izpratnē;

12) sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs — uzticamības pakalpojumu sniedzējs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 19. punkta izpratnē;

13) uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs — kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 20. punkta izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

Elektronisko dokumentu likums