*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis), 120-160

Stundu skaits: 120-160

Pieteikties

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

“Datorprasmes grāmatvedībā programma Jumis” programmas mērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „Jumis” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Tēmas:

Nodokļu uzskaite Ÿ• Naudas līdzekļu uzskaite •Ÿ Norēķinu uzskaite •Ÿ Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ• Pamatlīdzekļi Ÿ• Autotransports uzņēmumā •Ÿ Darba apmaksas uzskaite un nodokļi •Ÿ Sagatavošanas darbi gada pārskatam • Ÿ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana •Ÿ Piemērs gada pārskata sastādīšanai Ÿ• Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite Ÿ• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas apguves rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu „Jumis”, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zina programmas uzskaites pamatprincipus, sistēmas “Jumis” sākumprogrammu un jaunas bāzes veidošanu
  • Zina un prot veikt pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu uzskaiti, banku, kasi, operācijas ar naudas līdzekļiem, darba algu, saimniecisko operāciju uzskaiti, noliktavas operācijas un reglamenta atskaites
  • Spēj lietot grāmatvedības programmas „Tildes Jumis” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu


Likums Par grāmatvedību

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par grāmatvedību
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1. pants. Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk — uzņēmums).

(06.04.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2006.)

….

Kursu kalendārs