*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Spēj praktiski darboties ar programmu “Jumis”;
2.Zina par uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību saistībā ar grāmatvedību;
3.Zina par jaunās informācijas bāzes pievienošanu – uzņēmuma komercdarbības uzskaitei;
4.Zina par grāmatvedības reģistru sākotnējo aizpildīšanu, sākumu atlikumu ievadi;
5.Prot uzņēmuma preču, pakalpojumu un materiālu uzskaiti programmā;
6. Prot uzņēmuma kases un bankas operāciju uzskaiti;
7. Zina par valūtas operāciju reģistrēšanu programmā;
8. Zina par uzņēmuma pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaites principiem;
9. Spēj analizēt operatīvo pārskatu;
10.Zina par pamatprincipiem un praktiskām iemaņām personāla uzskaitē;
11.Prot aprēķināt darba samaksu;
12. Zina par valsts nodokļu un nodevu veidiem;
13.Spēj aprēķināt nodokļus programmā reglamenta pārskatu sagatavošanai, to nosūtīšanai uz VID;
14. Zina par sagatavošanas darbiem pirms gada pārskata, uzņēmuma līdzekļu inventarizācijas rezultātu atspoguļošana programmā;
15.Izprot uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķināšanu, perioda slēgšanu, bilances sagatavošanu.

Galvenās tēmas:
1.Sistēmas sākumprogramma “JUMIS”.
2.Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu uzskaite.
3.Banka, kase, operācijas ar naudas līdzekļiem.
4.Darba alga.
5.Saimniecisko operāciju uzskaite.
6. Noliktavas operācijas.
7. Reglamenta atskaites.