*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības uzskaite ar programmu Zalktis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Grāmatvedības uzskaite ar programmu Zalktis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Izveidot informācijas bāzi
 • Ievadīt organizācijas pamatparametrus, veidot iekšējos katalogus
 • Iegrāmatot sākuma atlikumus. Izmantot programmas tipveida kontu plānus, koriģēt un papildināt to atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai
 • Ievadīt informāciju par noliktavām, izveidot nomenklatūras sarakstu, sadalot grupās. Iereģistrēt preču kustību pa noliktavām, preču iegrāmatošana un norakstīšana. Izveidot un iegrāmatot komplektus.
 • Iegrāmatot preču un pakalpojumu pavaddokumentus, izceļot PVN. Veidot klientu katalogu
 • Iegrāmatot bankas operācijas, kases ieņēmumu un izdevumu orderus, veidot avansu atskaites. Iegrāmatot elektro kases aparāta naudu. Ielādēt dažādu valūtu kursus
 • Ierēģistrēt programmā pamatlīdzekļus, nemateriālos aktīvus, aprēķināt nolietojumus. Izveidot kartiņas
 • Veidot darbinieku sarakstu, kartiņas personāla uzskaitei, ievadot informāciju par nodokļu grāmatiņu, atvieglojumiem. Reģistrēt darba līgumus, uzņēmuma līgumus. Aprēķināt un iegrāmatot atalgojumus, slimības lapas, atvaļinājuma naudu. Izveidot izmaksu sarakstu, iegrāmatot algu izmaksu no bankas norēķinu konta
 • Organizēt degvielas uzskaiti atsevišķi pa automašīnām. Izveidot dokumentu Ceļazīme.
  Izveidot apgrozījumu pārskatu, atsevišķu kontu pārskatus atbilstoši uzdotiem parametriem. Veidot operatīvos pārskatus preču kustības uzskaitei, inventarizāciju kārtošanai, parādu uzskaitei
 • Izveidot atskaites turpmākai iesniegšanai VID: PVN deklarācija, atskaites par darbaņemējiem, par algu nodokļiem. Sastādīt peļņas/zaudējumu aprēķinu, noslēdzot operāciju kontus, sagatavot bilanci.

Galvenās tēmas:

 • Programmas palaišana. Informācijas bāzes izveidošana
 • Organizācijas pamatparametru ievade
 • Sākuma atlikumu grāmatošana
  Noliktavas uzskaites organizēšana. Ražošana
 • Darījumu dokumentu iereģistrēšana, PVN uzskaite. Darījumu partneru kataloga izveide
 • Naudas operāciju uzskaite: banka un kase, avansu norēķini, inkasācija, konvertācija
 • Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
 • Personāla uzskaite, algu aprēķini
 • Degvielas uzskaite. Ceļazīme
 • Operatīvie pārskati
 • Reglamenta pārskati, gada pārskata sagatavošana