*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (V)

Stundu skaits: 48

Pieteikties

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas:

  1. apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;
  2. iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
  3. ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

 

Uzdevumi:
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
2. Veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ņemot vērā iespējamos riskus.
3. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Tēmas:

  1. Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi.
  2. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana.
  3. Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējas.

Moduļa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zina: faktorus, kas var ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un garīgo veselību, drošības riskus, lietojot atvērtu datu apmaiņu, un vides ilgtspējības un ētiskos apsvērumus; strukturētu dokumentu un izklājlapu veidošanas principus, digitālo attēlu, audio un video datņu apstrādes principus, datu analīzes metodes, datubāzes atbilstoši to mērķiem, tēmai, saturam, auditorijai un tehnoloģijām; dažādus saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus, pētniecības metodes.
  • Prot ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti; veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ievērojot iespējamos drošības riskus; pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
  • Spēj veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ņemot vērā iespējamos riskus un pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Kursu kalendārs