*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inovācijas uzņēmējdarbībā

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un prasmes par inovācijas procesa vadīšanas pamatiem, zināšanas par inovāciju nozīmi mūsdienu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā, apgūt prasmi analizēt iespējas paaugstināt ražotā produkta/sniegtā pakalpojuma pievienoto vērtību, veicināt uzņēmuma iekšējo resursu mobilizēšanu inovāciju kapacitātes celšanai, rosināt uz sadarbību ar ārējām zinātniski pētnieciskām institūcijām, kas nodarbojas ar inovatīvu darbību; apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas inovāciju radīšanas, vadīšanas un realizēšanas procesā, un izpratni par ideju ģenerēšanas metodēm.
 
Tēmas
 
·       Izgudrojums, izgudrotājs un inovācijas.
·       Inovāciju veidi un definīcijas.
·       Inovāciju tehnikas.
·       Inovāciju priekšnosacījumi.
·       Ideju ģenerēšana, attīstīšana, novērtēšana.
·       Kreativitātes tehnikas.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas zināšanas par inovācijas procesa vadīšanu uzņēmumā, zināšanas par inovāciju teorētisko bāzi un inovāciju procesu, veicinot uzņēmuma iekšējo spēju radīt inovācijas; zināšanas par iespēju piesaistīt inovācijas no ārējās vides, inovāciju izvērtēšanu un informēšanu par tirgus pieejas modeli, zināšanas par jaunu vadības metožu pielietojumu uzņēmuma darbībā, apgūtas spējas izprast inovāciju procesu un komercializācijas procesu, spējas veicināt inovatīvas vides radīšanu uzņēmumā un radīt inovācijas, spējas optimālāk izprast tirgus prasības un radīt tirgus pieprasījumam atbilstošu preci vai pakalpojumu, spējas optimizēt savu darbību, samazinot izmaksas un paaugstinot darbības efektivitāti.