*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kiberdrošība

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Kiberdrošība

Programmas mērķi un uzdevumi

 • Iegūt zināšanas par informācijas tehnoloģiju darbību un informācijas resursu pārvaldību
 • Izprast informācijas drošības (kiberdrošības) pamata elementus un to mijiedarbību
 • Apzināties risku analīzes un vadības nozīmi un iemācīties to veikt
 • Spēt saprast informācijas drošības metožu un rīku izmantošanas iespējas un nozīmi
 • Izstrādāt kiberdrošības pārvaldības dokumentāciju

Kiberdrošība. Programmas mērķauditorija

Ikviens, bet jo īpaši:

 • uzņēmumu vadītāji;
 • informācijas tehnoloģiju attīstītāji;
 • informācijas tehnoloģiju lietotāji jomās, kurās informācijas aizsardzībai ir vislielākā nozīme:
  • medicīnā;
  • personāla atlasē;
  • finansu sektorā;
  • publiskajā sektorā, darbā ar ierobežotas pieejamības informāciju;
  • izglītībā;
  • u.c.

kiberdrošība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiberdrošība. Tēmas

Informācijas tehnoloģiju darbība un nozīme

 • Informācijas tehnoloģiju darbības pamata principi
 • Informācijas tehnoloģiju iespējas un ierobežojumi
 • Informācijas drošība (kiberdrošība)

Informācijas resursu pārvaldība

 • Informācijas resursi un to nozīme
 • Informācijas resursu klasifikācija

Apdraudējumi un riska analīze

 • Informācijas drošības apdraudējumi, to veidi un ietekme
 • Riska analīzes nozīme kiberdrošības pārvaldībā
 • Riska analīzes metodes, to stiprās un vājas puses
 • Riski, riska analīze kā process

Informācijas drošības pārvaldības līdzekļi un metodes

 • Informācijas drošības pārvaldības rīki un metodes
 • Informācijas drošības pārvaldības rīku un metožu izvēle

Kiberdrošības pārvaldības dokumentācijas nozīme un izstrāde

 • Kiberdrošības dokumentācijas nozīme
 • Kiberdrošības dokumentācijas izstrāde

 

Ieteicamā literatūra:

 1. Informācijas tehnoloģiju drošības likums;
 2. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”;
 3. Ministru kabineta rīkojums Nr.40. Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 43.§). Par pamatnostādnēm “Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” un pamatnostādnes (projekts): LATVIJAS KIBERDROŠĪBAS STRATĒĢIJA2019-2022;
 4. Kibedrošībai un riska analīzei veltīti tiešsaistes informācijas resursi, piemēram, www.cert.lv; www.esidross.lv; u.c.

 

Nozares politika

Apstiprināta Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019. – 2022. gadam

Kiberdrošības politikas mērķis ir stiprināt un attīstīt kiberaizsardzības spējas, paaugstinot noturību pret kiberuzbrukumiem un veicināt sabiedrības izpratni par draudiem kibertelpā. Lai sasniegtu mērķi, noteikti pieci rīcības virzieni – kiberdrošības veicināšana un digitālās drošības risku mazināšana; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izturētspēja; sabiedrībai kritiski svarīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pakalpojumu nodrošināšanas stiprināšana; sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība; starptautiskā sadarbība; tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana.

Tāpat stratēģija paredz valsts pārvaldes iestāžu un privātā sektora iesaisti kiberdrošības noturības stiprināšanā, investējot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošībā, piegāžu drošībā un personāla apmācībā.

Kiberdrošība ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas elements. Visaptverošajā valsts aizsardzībā, kur katrs sabiedrības loceklis tiek organizēts, lai aizsargātu valsti pret visa veida uzbrukumiem, gan militāriem, gan nemilitāriem, kiberaizsardzībai ir aizvien lielāka nozīme, ņemot vērā sekas, kādas valstij un sabiedrībai var nodarīt pret to vērsts kiberuzbrukums.