*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas un prasmes par komercdarbību laukos, projektu vadību un ES struktūrfondu piedāvājumu apguvi.  

 

Tēmas

Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana • Uzņēmējdarbības formas Latvijā, dibināšana, reģistrācija. Uzņēmējdarbības ierobežojumi • Komercdarbības formas • Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks • Uzņēmuma līdzekļi, avoti, struktūra un tā finansēšana •  Mārketinga darbība uzņēmumā • Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls. Cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana • Vadīšanas pamati, jēdziens, funkcijas, metodes, stili • Personāla vadība, būtība, uzdevumi un motivēšana • Komunikācija un informācija, konfliktu risināšana • Darba samaksas principi uzņēmumā • Uzņēmuma dzīves cikls • Biznesa plāns, tā sastādīšanas principi • Projektu vadība un ES fondu piedāvājums • ES fondu juridiskā bāze.

 

Ieguvumi un rezultāts

 

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes: radīt nākotnes vīziju un uzstādīt mērķus, noteikt prioritātes mērķiem un prast uzstādīt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, veidot uzņēmuma attīstības stratēģisko plānu,  novērtēt uzņēmuma līdzekļus un iespējas, apgūt dokumentu sagatavošanu atbilstoši lietvedības normām, izstrādāt uzņēmuma biznesa plānu, sagatavot projekta pieteikumu ES fondu programmās, veikt projektu vadību un prezentēt projekta rezultātu, orientēties LR un ES normatīvajos aktos un programmdokumentos, kas ir saistīti ar ES fondu piesaisti.

 

Programmas apraksts izdrukai