*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) B1 (vidējais līmenis)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

Latviešu valodas kursi

Latviešu valoda, kursi, apmācība, Латышский язык, курсы

Latviešu valoda, kursi, apmācība, Латышский язык, курсы

Kursos paredzēts apgūt zināšanas atbilstoši vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1).

Vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.

Средний уровень 1-й уровень (B1) – человек способен вести простой диалог на известные ему бытовые и профессиональные темы, кратко формулировать свое мнение, читает и понимает тексты на различные темы простого содержания, умеет писать стандартные документы (например, заявления, учетные данные, акты), а также простые тексты на темы, связанные с повседневной или личной работой, воспринимает и понимает тексты с простой структурой, произносимые в естественном темпе на профессиональные или повседневные темы.

Pieteikties!

https://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml

Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes ir noteikti 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.733 trešajā nodaļā.

III. Valsts valodas zināšanu apjoms

15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:
15.1. pamata līmenis – A;
15.2. vidējais līmenis – B;
15.3. augstākais līmenis – C.

Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:
17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;
17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.

Latviešu valoda, kursi, apmācība, Латышский язык, курсы