*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка C1). VALSTS VALODA – AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 1. PAKĀPE (C1)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C1

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C1

Latviešu valodas kursi, курсы латышского языка C1

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ir padziļinājis valodas prasmi, apguvis profesionālo leksiku latviešu valodā un var brīvi izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus. Rezultātā apgūtas padziļinātas valodas prasmes, prasmes brīvi saprast un komentēt dažādus tekstus, prast veidot dažādas teikumu konstrukcijas, prast rakstīt dažādas sarežģītības dokumentu tekstus, brīvi prast runāt par dažādām profesionālām tēmām.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

  • Persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem.
  • Prot lasīt un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus.
  • Spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus.
  • Bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem.
  • Lingvistiskā kompetence apgūta tādā līmenī, kas ļauj skaidri izteikt savu domu, izvēloties atbilstošus formulējumus no plaša valodas līdzekļu spektra, nav ierobežojumu tam, ko vēlas pateikt. Apgūts plašs vārdu krājums, kas ļauj nezināmos vārdus aizstāt ar citiem. Vārdu meklēšana vai izvairīšanās stratēģijas reti manāmas. Pārzina idiomātiskus izteicienus un sarunvalodu. Reizēm pieļauj sīkas neprecizitātes, bet nav nozīmīgu kļūdu leksikas izvēlē un lietojumā. Ir stabilas zināšanas gramatikā, prot tās izmantot tekstā augstā līmenī: kļūdas ir retas un grūti pamanāmas. Prot uzrakstīt skaidru, labi strukturētu tekstu, pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošaus sinntaktiskā stāstījuma izteikšanas līdzekļus, precīzi izsakot viedokli un sakārtojot tekstu strukturāli, semantiski un kompozicionāli, pārzinot interpunkcijas normas. Prot izmantot dažādus vārddarināšanas paņēmienus. Prot tekstu izkārtot rindkopās, lietot pieturzīmes. Teksts ir loģisks un viegli uztverams. Pārzina ortogrāfiju, var gadīties dažādas pārrakstīšanās kļūdas. Prot mainīt intonāciju teikumā un pareizi likt uzsvaru, lai izteiktu smalkas nozīmju nianses.

Kursu kalendārs


Valsts valodas prasmes līmeņi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada

līdz 2000.gada

31.augustam

No 2000.gada 1.septembra

līdz 2009.gada

31.augustam

Kopš 2009.gada

1. septembra

Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)