*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietvedis (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Stundu skaits: 640

Pieteikties

Lietvedis – profesionālās tālākizglītības programma.

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pamata izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās kvalifikācijas apliecība

lietvedis, profesionāļa kvalifikācija

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš:

-nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; 

-sagatavo, noformē, reģistrē, sadala un nosūta dokumentus; 

-veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; 

-sagatavo dokumentu atvasinājumus; 

-pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; 

-pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem,

gan ar klientiem savas kompetences ievaros.

 

Profesionālās tēmas:

 • Dokumentu pārvaldība
 • Praktiskā stilistika,  rediģēšana un lietišķā latviešu valoda
 • Lietišķā svešvaloda (angļu vai krievu valoda)
 • Datorzinības un biroja tehnika
 • Personāllietas
 • Lietišķā saskarsme un ētikas pamatprincipi
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Darba un vides aizsardzība
 • Darba un saistību tiesības
 • Pirmā palīdzība 
 • Kvalifikācijas prakse

 

Rezultāts (izglītības procesā programma dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes):

-organizēt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par savu darbu;

-izprast komandas darba stilu;

-argumentēti izteikt savu viedokli;

-ievērot profesionālās ētikas principus;

-patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā;

-izstrādat uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;

-izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

-veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu, veikt nepieciešamās dienesta 

atzīmes uz dokumentiem; sagatavot un apliecinat dokumenta atvasinājumus; 

-parvaldīt lietišķās rakstības stilu;

-kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;

-izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru, veidot un sistematizēt lietas atbilstoši uzņēmuma

lietu nomenklatūrai;

-sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā, sastādīt arhīva izziņas;

-veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu;

-iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; ievērot informācijas 

aizsardzību un konfidencialitāti;

-pārzināt ergonomiku, izveidojot drošu un ērtu darba vidi; ievērot higiēnas prasības, profesionālās 

ētikas principus;

-pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas;

-prast lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.