*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Lietvedis (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Stundu skaits: 640

Pieteikties

Lietvedis – profesionālās tālākizglītības programma.

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pamata izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās kvalifikācijas apliecība

lietvedis, profesionāļa kvalifikācija

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš:

-nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; 

-sagatavo, noformē, reģistrē, sadala un nosūta dokumentus; 

-veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; 

-sagatavo dokumentu atvasinājumus; 

-pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; 

-pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem,

gan ar klientiem savas kompetences ievaros.

 

Profesionālās tēmas:

 • Dokumentu pārvaldība
 • Praktiskā stilistika,  rediģēšana un lietišķā latviešu valoda
 • Lietišķā svešvaloda (angļu vai krievu valoda)
 • Datorzinības un biroja tehnika
 • Personāllietas
 • Lietišķā saskarsme un ētikas pamatprincipi
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Darba un vides aizsardzība
 • Darba un saistību tiesības
 • Pirmā palīdzība 
 • Kvalifikācijas prakse

 

Rezultāts (izglītības procesā programma dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes):

-organizēt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par savu darbu;

-izprast komandas darba stilu;

-argumentēti izteikt savu viedokli;

-ievērot profesionālās ētikas principus;

-patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā;

-izstrādat uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;

-izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

-veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu, veikt nepieciešamās dienesta 

atzīmes uz dokumentiem; sagatavot un apliecinat dokumenta atvasinājumus; 

-parvaldīt lietišķās rakstības stilu;

-kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;

-izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru, veidot un sistematizēt lietas atbilstoši uzņēmuma

lietu nomenklatūrai;

-sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā, sastādīt arhīva izziņas;

-veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu;

-iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; ievērot informācijas 

aizsardzību un konfidencialitāti;

-pārzināt ergonomiku, izveidojot drošu un ērtu darba vidi; ievērot higiēnas prasības, profesionālās 

ētikas principus;

-pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas;

-prast lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.