*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 28

Pieteikties

DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, datu aizsardzības speciālists

Programmas mērķis un uzdevumi

Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu kā arī iepazīties ar IKT pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūtās zināšanas palīdzēs veikt personas datu aizsardzības speciālista darba pienākumus uzņēmumā vai iestādē.

Personas datu aizsardzība

Mērķauditorija

  • Personas, kuru darbs vai intereses saistītas ar personas datu aizsardzību
  • Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu
  • Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi

 

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai vai pieredzei

  • Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu.
  • Kursa dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas. Programmu labāk apgūt palīdzēs iepriekš iegūtā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

 

Programmas saturs

Nr.

p.k.

Tēma

Apakštēma

1.

Personas datu aizsardzības tiesību akti.

Eiropas Savienības un starptautisko tiesību akti;

Latvijas Republikas tiesību akti:

– vispārīgie tiesību akti;

– speciālie tiesību akti.

2.

Pamatjēdzieni personas datu aizsardzības jomā.

Datu subjekts;

Personas dati un personas datu apstrāde;

Personas datu veidi:

-parasti personas dati;

– īpašas kategorijas personas dati (sensitīvi personas dati);

– dati par sodāmību un pārkāpumiem;

– bērnu personas dati.

Pārzinis;

Personas datu apstrādātājs (operators);

Personas datu saņēmējs;

Trešā persona;

Personas datu apstrādes sistēmas un kartotēkas;

Profilēšana.

3.

Personas datu apstrādes pamatprincipi.

Godīgums, likumība un pārredzamība;

Nolūka ierobežojums;

Datu minimizēšanas princips (ko mēdz dēvēt arī par proporcionalitātes principu, adekvātuma principu vai samērīguma principu);

Precizitāte;

Glabāšanas ierobežojums;

Datu subjekta tiesību ievērošanas princips;

Drošības princips;

Datu nodošanas ierobežojums;

Informācijas integritāte, konfidencialitāte un pieejamība.

4

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats atkarībā no personas datu veida.

 

Parasti personas dati;

Īpašas kategorijas persona dati;

Dati par sodāmību un pārkāpumiem;

Bērnu personas dati.

5.

Būtiskākas izmaiņas sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu un Policijas direktīvas ieviešanu.

6.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Pamata jēdzieni un darbības principi;

Risinājumi un to izmantošana personas datu apstrādē;

Informācijas drošība;

Personas datu tehniskās aizsardzības prasības.

7.

Datu valsts inspekcijas funkcijas, uzdevumi un kompetence.

8.

Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Administratīvā atbildība;

Civiltiesiskā atbildība;

Kriminālatbildība;

Disciplinārā atbildība.