*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzības ĀBECE

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679  6. apsvērumā ir norādīts: “Straujā tehnoloģiju attīstība un globalizācija ir radījusi jaunas problēmas personas datu aizsardzības jomā. Personas datu vākšanas un apmaiņas apjoms ir būtiski pieaudzis. Tehnoloģija ļauj gan privātām uzņēmējsabiedrībām, gan publiskām iestādēm vēl nepieredzētā apjomā savas darbības mērķiem izmantot personas datus. Fiziskas personas aizvien biežāk personiska rakstura informāciju dara publiski un globāli pieejamu. Tehnoloģija ir pārveidojusi gan ekonomiku, gan sociālo dzīvi, un tai arī turpmāk būtu jāuzlabo personas datu brīva aprite Savienībā un nosūtīšana uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, vienlaikus nodrošinot personas datu augsta līmeņa aizsardzību.”

personas datu aizsardzības ābece

Informatīvajā seminārā par personas datu aizsardzību un drošību tiks ieskicētas “problēmas” personas datu aizsardzības jomā un dotas rekomendācijas par iespējamiem risinājumiem, apskatīti personas datu apstrādes aspekti, kuriem ir jāpieverš pastiprināta uzmanība, pieskaroties ne tikai juridiskajiem pienākumiem, bet arī, sniedzot ieskatu personas datu aizsardzības jomas organizatoriskajos un tehnoloģiskajos riskos, apskatot, tajā skaitā, populārākos, “skaļākos” drošības incidentus, ļaunatūru darbības principus. 

 

Pasniedzējs: Agnese BOBOVIČA

 

Mērķis:

Iepazīties ar teorētiskajām un praktiskajām vadlīnijām fizisko personas datu aizsardzības un informācijas drošības jautājumos

 

Mērķauditorija:

Cilvēkresursu, valsts iestāžu, uzņēmumu vadītāji kā arī jebkurš interesents, kurš grib saprast, kas ir personas dati, kādus personas datus uzņēmums drīkst ievākt un apstrādāt par darbiniekiem un klientiem, kādi iekšējie procesi būtu jāieviešs, kad ir nepieciešams personas datu aizsardzības speciālists un kā viņš var noderēt praktiskās situācijās, kāda ir atbildība par pārkāpumiem, kā arī informācijas  drošības pamatus.

 

Semināra saturs:     

1.Personas datu terminu un jēdzienu skaidrojumi;

2.Personas datu aizsardzības sfērā iesaistīto personu tiesības un pienākumi (pārzinis, personas datu operators), rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai, statusu noteikšanai;

3.Personas datu apstrādes principi, apskatot gan Fizisko personu datu aizsardzības likumā iekļautos, gan Vispārīgās personas datu aizsardzības regulā;

     3.1. Datu subjekta tiesību ievērošana;

     3.2. Dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi;

     3.3. Dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai;

     3.4. Dati tiek apstrādāti nepieciešamajā apjomā;

     3.5. Dati ir precīzi, aktuāli mērķa sasniegšanai;  

     3.6. Dati ir drošībā (pieskaroties ne tikai organizatoriskajiem pasākumiem, bet arī sniedzot ieskatu par populārākajiem  tehnoloģiskajiem riskiem);

     3.7.  Droša personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomisko zonu valstīm;

     3.8. Pārskatatbildības principa ieviešana.

4.Nacionālās un Eiropas savienības tiesu prakses apskats, saistībā ar personas datu jautājumiem, to interpretāciju.