*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība (ar priekšzināšanām). Sagatavošana “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam”

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Personas datu aizsardzības speciālists

Personas datu aizsardzība. Speciālistu apmācība

Maksa: 450.00EUR

Izglītības programma – Fizisko personu datu aizsardzības speciālists (60st.)

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

• Nostiprināt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī par informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par informācijas drošību un personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.

• Iegūt detalizētas zināšanas par to, kā neapjukt normatīvo aktu prasībās, ko darīt attiecībās ar Datu valsts inspekciju un iemācīties izstrādāt datu aizsardzību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

• Uzzināt, kā efektīvāk nodrošināt datu subjektu tiesību realizāciju un ko darīt incidentu gadījumos.

• Būt pilnībā gatavam un atbilstošam pildīt fizisko personu datu aizsardzības speciālista pienākumus, kā arī sagatavoties eksāmenam Datu valsts inspekcijā.

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība, vēlama izpratne par jurisprudenci un/vai informācijas tehnoloģijām; vēlama augstākā izglītība un pieredze darbā ar fizisko personu datiem.

 

PROGRAMMAS TĒMAS (tiek apgūtas zināšanas un prasmes šādās jomās):

1. Personas datu aizsardzības teorētiskie pamati un tiesiskais regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likumu:

 • persona_s datu aizsardzības jēdzieni;
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas teritoriālais un materiālais tvērums;
 • personas datu apstrādes principi;
 • personas datu apstrādes tiesiskie pamati;
 • datu subjekta tiesības un informēšanas pienākums;
 • pārzinis un apstrādātājs, kā arī prasības personas datu aizsardzības atbilstības nodrošināšanai;
 • personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām;
 • uzraudzības iestāde un konsekvences mehānisms;
 • tiesību aizsardzības līdzekļi.

2. Pārziņa atbildība un personas datu drošība:

 • persona_s datu apstrādes tehniskie risinājumi;
 • informācijas drošības uzturēšanas sistēma un tās pārvaldība;
 • persona_s datu apstrādes riska analīze, pārvaldība un audits;
 • inovatīvo tehnoloģiju ietekme uz personas datu aizsardzības aspektiem un ietekmes novērtējums uz datu aizsardzību;
 • persona_s datu aizsardzības pārkāpums;
 • integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.

3. Personas datu aizsardzības tiesiskais ietvars un judikatūra:

 • nozaru tiesiskais regulējums persona_s datu aizsardzības jautājumos un tā mijiedarbība ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem;
 • Eiropas Savienības un citi starptautiskie tiesību akti, kas reglamentē personas datu aizsardzību, un to ietekme uz Latvijas nacionālo normatīvo regulējumu;
 •  judikatūra personas datu aizsardzības jomā.

Personas datu aizsardzība. Speciālistu apmācība

Apmācību metode – 10 tikšanās (apmācības) attālināti (darba dienu vakaros) un mācību vielas (materiālu) apguve internetā (apmācību platforma).

Obligāta prasība apmācību pabeigšanai – izpildīti visi praktiskie uzdevumi.

Nobeigumā – eksāmens situāciju apraksta (kāzusa) veidā, kura kopīgajam vērtējumam jābūt ieskaitītam (vismaz 4 balles 10 baļļu sistēmā).

Personas datu aizsardzība, speciālistu apmācība

TAS IR AKTUĀLI uzņēmumiem, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm, t.sk.:

• VISIEM, KURIEM IR KLIENTU, LOJALITĀTES, BONUSU, ATLAIŽU UN CITAS KARTES.
• izdevniecībām, tirdzniecības centriem, ēdināšanas iestādēm, viesnīcām, advokātu birojiem, ārstniecības iestādēm u.tml.
• firmām, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.
• firmām, kas nodarbojas ar reklāmas izsūtīšanu ar SMS, e-pasta un pasta pakalpojumu starpniecību.
• medicīnas, kā arī citām iestādēm, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.
 
Papildus informācija: DVI
 

Citas izglītības programmas