*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskais mārketings (pilnveide)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

Mērķis:

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt reklāmas nozīmi komercdarbībā.

Sniegt zināšanas par mārketinga pakalpojumu loģistikas pamatprincipiem, apkalpošanas būtību un mērķiem, sakarību starp servisa līmeni un pakalpojuma izmaksām, par pārdošanas procesa psiholoģisko aspektu, par pārdevēja vietu un lomu pārdošanas procesā, par pārdošanas procesa vadīšanu, par pareizu pārdošanas tehniku, par pārdevēju un klientu uzvedību.

marketings (1)

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Praktiskā mārketinga pamati

-Mārketinga raksturojums, faktori, kas ietekmē darbības stratēģiju

-Mārketinga pasākumu komplekss (mārketinga instrumenti – 4P)

-Tirgus novērtējums, izpēte un mārketinga iespēju noteikšana)

  • Mārketinga pakalpojumu loģistika

-Pakalpojumu loģistikas būtība un nozīme, mērķi, uzdevumi

– Atbilstības patērētāja prasībām novērtējums

– Sakarība starp pakalpojumu līmeni un izmaksām

-Standarta noteikšana

-Piegādes būtība, drošums, elastība

-Apkalpošanas loģistikas līmenis

-Patērētāju apmierinātības novērtējums, analīze

-Personiskās apkalpošanas būtība, mērķi, īpatnības

-Pasūtījumu noformēšana un pieprasījuma veidošana

-Sarežģītu produktu pārdošana

  • Pārdošanas psiholoģija

-Indivīds un pārdošana

-Saskarsme pārdošanā

-Profesionālā pārdošana

-Pārdošanas darba plānošana, nepieciešamās iemaņas un pārdošanas tehnika

  • Darba un vides aizsardzība un Pirmā palīdzība

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas, kuras balstītas uz integrētās mārketinga komunikācijas koncepciju, kas dod iespēju uzlabot uzņēmuma mārketinga procesus, plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus, reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, patēriņa stimulēšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu u.c.

Izstrādāts mārketinga plāns.