*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Programmēšanas pamati JavaScript valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Programmēšanas pamati JavaScript valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Ir iepazinies ar JavaScript kodu.
2. Prot paskaidrot JavaScript lomu un priekšrocības un instalēt atvērtā pirmskoda programmēšanas vidi, un veikt tās pamatiestatījumus.
3. Prot aprakstīt un izveidot tīmekļa lapas struktūru; ievietot tagus ar pareizu sintaksi tīmekļa lapās; veikt teksta fontu formatēšanu; veikt teksta izlīdzināšanu; izveidot numurētos, nenumurētos un definīciju sarakstus; identificēt HTML formas nepieciešamību; izveidot HTML formu, kas paredzēta informācijas nosūtīšanai noteiktam adresātam.
4. Prot definēt mainīgos lielumus un piešķirt tiem vērtības; izmantot mainīgajos lielumos saglabātās vērtības gan skaitļošanas, gan teksta operācijās; veikt datu tipa pārveidošanu; lietot simbolu virknes; definēt datu masīvus, piešķirt tiem vērtības un veikt darbības ar tiem.
5. Prot veikt salīdzināšanas operācijas; lietot kodā zarošanās priekšrakstu if, switch; lietot kodā cikla priekšrakstu for, while.
6. Lieto JavaScript standarta funkcijas; definē funkcijas un lieto tas kodā.
7. Prot aprakstīt objektu orientētas programmēšanas pamatprincipus un definēt objektus, iestatīt un mainīt objekta īpašības, izmantot metodes un veidot notikumam atbildes procedūru.
8. Prot aprakstīt interneta pārlūka objekta modeļa (BOM) Windows objekta struktūru un tā sastāvdaļas; lietot kodā BOM objektu metodes, īpašības un notikumus; izveidot BOM notikumu apstrādātājus.
9. Izmanto JavaScript, veidojot HTML formu, kas paredzēta informācijas nosūtīšanai noteiktam adresātam un apraksta HTML dokumentu objekta modeļa (DOM) struktūru; atrod un modificē HTML elementu pēc tā ID, taga vai klases nosaukuma; lieto DOM metodes un īpašības.
10.Izveido Cookies un lieto tos datu saglabāšanai un atkārtotai lietošanai.
11. Prot strādāt komandā, izstrādājot kopējo projektu; patstāvīgi programmēt uzdoto programmas vienību, kā daļu kopējāprojekta; prezentēt projekta rezultātus.

Galvenās tēmas:
1.Ievads JavaScript programmēšanas valodā.
2. HTML pamati.
3. JavaScript datu tipi un mainīgie.
4. Zarošanās un cikla konstrukcijas.
5. Modulāra programmēšana ar funkcijām.
6. Objektu orientētas programmēšanas pamati.
7. Interneta pārlūka objekta modelis (BOM).
8. Interneta pārlūka objekta modelis.
9. Datu saglabāšana lietojot Cookies.
10. Grupas projekts