*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu

Stundu skaits: 40

Pieteikties

NEFORMĀLĀS izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – pamata izglītība.

Izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi – neformālās izglītības apliecība.

Izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

 

Tēma un apakštēmas

1.
Situācija darba aizsardzības jomā Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, izmaiņas dinamikā. Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē notikušo nelaimes gadījumu darbā un arodslimību statistiskie dati (pēdējos 10 gados).
2.
Nelaimes gadījumi un arodslimības Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, to galvenie cēloņi, piemēri. Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē uzņēmumos notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas specifika.
3.
Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi, t.sk. nozarē izmantojamās bīstamās iekārtas un darba aprīkojums. Drošības prasības aprīkojumam.
4.
Darba aizsardzības organizācija Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozares uzņēmumā:
a) prasības darba aizsardzības speciālistiem;
b) sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
c) normatīvo aktu prasības attiecībā uz darba aizsardzības dokumentāciju.
5.
Darba vides riski Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, to samazināšanas un novēršanas organizatoriskie un tehniskie pasākumi:
mehāniskie faktori; fizikālie faktori; putekļi, t.sk. kancerogēnie putekļi;
ķīmiskās vielas un maisījumi (marķēšanas, glabāšanas, atkritumu apsaimniekošanas prasības);
ergonomiskie faktori; bioloģiskie faktori; psihosociālie faktori;
elektrodrošība, ugunsdrošība un sprādzienbīstamība.
6.
Darba vides riska novērtēšana, t.sk. darba vides laboratoriskie mērījumi Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē:
putekļi; ķīmiskās vielas; troksnis; vibrācija (plaukstas-rokas, visa ķermeņa); apgaismojums; mikroklimats.
7.
Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, to veidi, izvēle, lietošana, uzglabāšana, pārbaudes
8.
Drošības zīmes un signālkrāsojums, to lietošana Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē
9.
Obligātās veselības Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē
10.
Apmācības prasības Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē:
darba aizsardzības instrukcijas, instruktāžas;
bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība;
apmācība pirmajā palīdzībā;
cita apmācība (autoiekrāvēju vadītāji utt.).
11.
Specifiskās ugunsdrošības prasības Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē
12.
Rīcības organizēšana ārkārtas situācijās Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē (specifiskas prasības pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdrošība, evakuācija utt.)