*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Uzņēmuma finanšu vadība

Stundu skaits: 20

Pieteikties

(Apmācību norise 2-3 dienas; Maksa 143EUR)

biznesa kursi

Programmas mērķis,  pielietojums un mērķauditorija:

Sniegt pamatzināšanas uzņēmuma finanšu vadībā un veiksmīgā attīstības plānošanā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām uzņēmuma finanšu vadībā, darbības stratēģiskajā plānošanā un pārbaudītu finanšu vadības metožu izmantošanā.

 

PROGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:

 – Finanšu vadība uzņēmumā:

Finanšu vadības būtība, mērķis, organizācija, lēmumu pieņemšana. Stratēģiskie un īstermiņa mērķi, to sasniegšana.

– Uzņēmuma kapitāls, tā struktūra:

Kapitāla jēdziens. Reālais un fiktīvais kapitāls. Kapitāla struktūra. Kapitāla aprites process un nepieciešamā kapitāla noteikšana. Apgrozāma kapitāla cikls, tā aprites paātrināšana. Debitoru parādu pārvaldīšana. Problēmas neefektīvas kapitāla struktūras un cikla gadījumā.

– Uzņēmuma iekšējā un arējā finansēšana:

Iekšējās finansēšanas avoti. Uzņēmuma pamatkapitāla un pašu kapitāla veidošana. Amortizācija, kā finansēšanas avots. Dalības finansēšanas būtība. Kredīts, kā uzņēmuma finansēšanas veids: ilgtermiņa un īstermiņa kredīti, līzings, faktorings, kredītu procenti. Banku skatījums uz uzņēmumiem. Nodrošinājuma politika un tās tendences.

– Finanšu analīze:

Finanšu analīzes mērķi, objekti. Finanšu radītāji un to kopsakarības. Maksātspēja un likviditāte. Pārmērīgais apgrozījums. Finanšu koeficentu analīze

– Izmaksu klasifikācija un raksturojums:

Izmaksu veidi. Pilnas pašizmaksas kalkulācijas metode. Mainīgo izmaksu kalkulācijas metode ( seguma summas metode). Pilnās pašizmaksas un seguma summas metožu kalkulācijas salīdzinājums.

– Finanšu plānošanas process un metodes:

Uzņēmuma budžets: tā jēdziens un loma. Uzņēmuma finanšu budžeta plānošanas process un metodes. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina plānošana. Naudas plūsmas plānošana.

– Kapitālieguldījumu projektu izvērtēšanas metodes:

Investīcijas, projektu veidi. Investīciju projektu novērtēšanas metodes: atmaksāšanas perioda metode, diskontētā atmaksāšanas perioda metode, tīrās tagadnes vērtība, peļņas indekss, iekšējās rentabilitātes norma. Diskonta likmes koriģēšana. Projektu izvērtēšanas metožu priekšrocības un trūkumi. Finanšu lēmuma pieņemšana par investīciju projektu lietderību.

 

papildus informācija:

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv