*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 SIA “DIALOGS AB” MĀCĪBU CENTRS

Akreditēta izglītības iestāde. Pieaugušo apmācību pakalpojumu sniedzējs
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Profesionālās tālākizglītības centrs

Mūsu vīzija

Nodrošināt klientiem kvalitatīvus, konkurētspējīgus un kvalifikācijas paaugstināšanas veicinošus izglītības pakalpojumus un pārmaiņām adaptēties spējīgu izglītības piedāvājumu atbilstoši tirgus prasībām.

Mūsu misija

Mēs ticam, ka ieguldīt zināšanās, tas ir viens no galvenajiem investīciju veidiem un esam šeit, lai palīdzētu to realizēt.

Vērtības

Izglītības iestāde ir ieviesusi un uztur kvalitātes vadības sistēmu. Mūsu darbībā kvalitāte nozīmē ātri reaģēt uz mūsu pakalpojuma tirgu ietekmējošiem faktoriem un spēt pilnveidoties līdzi progresīvākajiem sasniegumiem, ieinteresēto pušu prasībām un interesēm, kā arī nodrošināt izglītības iestādes attīstību.

Galvenās vērtības:
1. Ieinteresēto pušu intereses;
2. Iesaistītā personāla intereses (Darbinieku motivācijas anketa, Pedagogu aptauja par skolas darba uzlabošanu, SKOLOTĀJU ISTABA)
3. Spēja nepārtraukti pilnveidoties.

Mēs darbojas atbilstoši šādiem principiem:
1. Tiesiskums;
2. Profesionalitāte;
3. Cieņa pret klientu.

Darbības stratēģija un mērķi

Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus, Dialogs AB Mācību centrs realizē stratēģiju, kuras galvenās prioritātes ir nodrošināt ilgtspējīgus izglītības pakalpojumus, kas balstīti uz kvalitāti, tirgus pieprasījuma izvērtēšanu un vajadzību nodrošināšanu, kā arī mērķtiecīga pakalpojuma attīstības veicināšana un kvalitātes uzlabošana. 
Izglītības attīstības virsmērķis 2021-2027

IESTĀDES DARBA MĒRĶIS 2022./2023.m.g.

Pilnveidots mācību process, kurā atbalsta personāla funkcija ir konstanta un efektīva, un kurā tiek jēgpilni izmantoti pieejamie telpu un informācijas tehnoloģiju resursi, veicinot izglītojamo un pedagogu digitālo prasmju pielietojumu.

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā

1) Pilnveidot izglītojamā mācību procesu, efektīvi izmantojot atbalsta personāla resursus. 

2) Veicināt pedagogu un izglītojamo digitālo prasmju pielietojumu mācību procesā. 

Par mums

“Dialogs AB” firma dibināta un aktīvi darbojas kopš 1997. gada. Izglītības iestādes SIA “Dialogs AB” Mācību centrs galvenie darbības virzieni – profesionālā izglītība, pieaugušo apmācība, nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana (t.sk. par tēmām – personas datu aizsardzības speciālistu apmācība, projektu vadība, mazā biznesa organizēšana, profesionāla klientu apkalpošana, saskarsme, akcīzes preču aprites kārtība, investēšana, mārketings, datorzinības, emocionālā inteliģence, u.c.) un valodu kursi. 
 
SIA “DialogsAB” Mācību centrs prezentācija

DIALOGS AB APMĀCĪBU u.c. projekti:


Mūsu klienti un sadarbības pieredze

Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, korporatīvajiem klientiem, fondiem un privātpersonām, t.sk.:
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācība
 • Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība
 • Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība
 • Ropažu un Carnikavas pašvaldības darbinieku apmācība
 • Latvijas valsts mežu darbinieku apmācība
 • Latvijas Gāze darbinieku apmācība
 • Finanšu ministrijas darbinieku apmācība
 • Čili Picas darbinieku apmācība
 • Lattelecom, Radisson Blu, Dukascopy Bank SA u.c. uzņēmumu un iestāžu darbinieku apmācība
 • Ilgstoša sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru organizējot apmācības projektā «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības Latvijā»
 • 4 gadu pieredze sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, mācot valsts valodu Rīgā dzīvojošiem cittautiešiem
 • Privātpersonu apmācība (> 3000)
 •       u.c.

Attēls7bankaAttēls3Attēls1   Attēls4   altumAttēls6 

 

 

 


Dalība projektos

 • “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”
 • ESF “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām”
 • ESF “Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
 • Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013.gadam ATS Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
 • ESF „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums “Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”
 • „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”
 • u.c.

Realizētie apmācību kursi un tēmas

 • Efektīva klientu apkalpošana pa tālruni
 • Saskarsmes prasmes
 • Personas datu tiesiskā aizsardzība
 • Darba aizsardzības pamati
 • Administratīvā procesa likuma grozījumi
 • Personāla atlases metodes
 • Personālvadība, vadības stilu un metožu efektīva izmantošana
 • Veiksmīga sarežģītu sarunu vadīšana, efektīva sanāksmju vadīšana, veiksmīga komunikācija un prezentēšana
 • Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
 • Dzīvesprieka laboratorija jeb pozitīvas domāšanas praktikums
 • Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
 • Veido mājas lapu pats
 • E-pakalpojumi
 • Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)
 • Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Vācu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Krievu valoda
 • Valsts valoda
 • Franču valoda
 • Norvēģu valoda
 • u.c.

Mācībspēki

Mācību centra piesaistītie mācībspēki un speciālisti ir profesionāļi ar augstāko speciālo izglītību un ievērojamu praktiskā darba pieredzi, kā arī ar nopietnu attieksmi pret darbu un atbildību par tā rezultātiem.

kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы kursi, apmācības, valodu kursi, angļu valoda, курсы

 

Izglītības programmas

Darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidei piedāvajam pieprasītas un konkurētspējīgas mācību programmas 1-16st. līdz 960st. apjomā; specializējamies dažādu valodu, valodu līmeņu pilnveidošanai, kā arī nozares speciālistu kvalifikācijas celšanai, t.sk.: 

 • personas datu aizsardzības speciālistu apmācība,
 • vispārējā un lietišķā angļu valoda, 
 • vispārējā zviedru valoda,
 • vispārējā un lietišķā latviešu valoda,
 • vispārējā un lietišķā vācu valoda, 
 • lietvedība,
 • grāmatvedība,
 • uzņēmējdarbības vadība,
 • projektu vadība,
 • emocionālā inteliģence, 
 • mārketings,
 • u.c.

Apmācību vietas un formas

 
Veicam apmācības gan savās, gan klienta telpās visā LR teritorijā klātienē un attālināti.
 

Aprīkojums (stacionārs, pārvietojams, pieejams attālināti)

Datori, projektors, ekrāns, tāfele, galdi, krēsli un elektronisko apmācību platforma, virtuālie serveri, kā arī tiešsaistes rīki attālinātām apmācībām.
 

Apliecība (diploms) par programmas apguvi

 
Pēc kursiem izsniedzam izglītības iestādes SIA “Dialogs AB” Mācību centrs Apliecību (t.sk. profesionālās kvalifikācijas un/vai pilnveides apliecība, ja to paredz konkrētā programma) par kursa apguvi.
 

 

Messenger, tālr. 67432343, 27766277, 27030327, 20484484, e-pasts info@dialogs-ab.lv