*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Kompetentu un sertificētu darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumiem, iestādēm u.c.


SERTIFICĒTI DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI, ATBILSTOŠI LR LIKUMDOŠANAS PRASĪBĀM. Piedāvā kompetenta darba aizsardzības institūcija SIA “Dialogs AB” (sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015). Tālr. 67432343, 29516000, e-pasts: info@dialogs-ab.lv.

Darba aizsardzības likums attiecas uz ikvienu darba devēju. Ja uzņēmumā ir 1 vai vairāk nodarbināto, pēc klienta pieprasījuma varam nodrošināt sekojošus pakalpojumus:

 • izveidot darba aizsardzības sistēmu, veikt darba vides risku novērtēšanu un uzraudzību
 • veikt darbinieku instruēšanu (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā)
 • izstrādāt nepieciešamos darba aizsardzības dokumentus 
 • u.c.

PAPILDUS INFORMĀCIJU par pakalpojumu,t.sk., sistēmas izveide, dokumentācijas sakārtošana, risku vērtēšana, evakuācijas plāni, civilās aizsardzības plāns u.c.sk. sadaļā Pakalpojuma apraksts un par mūsu KLIENTIEM un pieredzi sk. šeit. Lepojamies par sadarbību ar lieliem un maziem uzņēmumiem, t.sk., pašvaldības, starptautiski atpazīstami uzņēmumi, bīstamo nozaru uzņēmumi u.c.

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMA APRAKSTS

N.B. Lai sekmīgi ieviestu, uzturētu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu, darba devējam ir jāizvēlas tāds modelis darba aizsardzībā, kas ir vispiemērotākais viņa uzņēmumam vai iestādei un atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā.

Pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši 20.06.2001 Darba aizsardzības likuma un 02.10.2007 MK noteikumu Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām, kā arī atbilstoši citas saistošās likumdošanas prasībām, kuras tiek izvērtētas katram uzņēmumam atsevišķi (darbu/pakalpojumu apjoms atkarīgs no klienta vēlmēm, darbības jomas u.tml.).

 

Darba aizsardzības pakalpojums var ietvert sekojošus pasākumus:

 • Darba aizsardzības sistēmas izveide un sakārtošana (izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu, kas vērsts uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu līdz pieļaujamajam līmenim un uzņēmuma atbilstības nodrošināšanu darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām).
 • Darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde (noteikt uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības un ar to saistīto (piemēram, ugunsdrošības, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības, bīstamo iekārtu drošības) normatīvo aktu prasībām).
 • Darba vides risku un faktoru noteikšana un novērtēšana* (darba vides mērījumu veikšana, t.i., gan mērījumu, piemēram, troksnim, apgaismojumam, darba vides temperatūrai veikšana, gan laboratoriskā izmeklēšana, piemēram, ķīmisko vielu ekspozīcijas, putekļu koncentrācijas, siltuma starojuma, jonizējošā starojuma noteikšanai).
 • Darba vides iekšējā uzraudzība (sadarbībā ar uzņēmuma vadītāju/pārstāvi)**.
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
 • Konsultēšana darba aizsardzības jomā un informēšana par jaunākajām izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
 • Izglītošana, ievadapmācība un instruēšana darba aizsardzības (ugunsdrošības, elektrodrošības) jomā.
 • Civilās aizsardzības plāna izstrāde.
 • Evakuācijas plāna izstrāde.
 • Dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un/vai arodslimību izmeklēšanā un analīzē, reģistrēšana normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
 • Nepieciešamības gadījumā uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts Darba inspekcijā.
 • Arodārsta piesaistīšana.
 • Akreditētas laboratorijas piesaistīšana, laboratorisko mērījumu veikšana pēc nepieciešamības.
 • Citi darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi.

 *Risku novērtēšanas metodes

 

Par piemērojamo metodi izvēle ir uzņēmuma ziņā, taču varam sniegt konsultācijas un piedāvāt gan kvalitatīvo gan kvantitatīvo versiju.

Ar kvalitatīvo metodi nosakām tikai vai riska faktori pastāv, bez dziļākas analīzes un nenosakot to izcelšanās varbūtību, bīstamību un sekas. Kvalitatīvā tiek saukta arī par puskvantitatīvo un ir vairāk piemērota mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kur darbības jomas nav bīstamas.

Izmantojot kvantitatīvo metodi, risku novērtējam skaitliski, kas dod iespēju spriest par riska faktora būtību. Šī metode piemērotāka uzņēmumos, kuros notiek sarežģīti un bīstami tehnoloģiskie procesi.

 

**DAS uzraudzība (uzturēšana)

Uzraudzību pēc nepieciešamās regularitātes veic speciālists ar pieredzi un pietiekamām zināšanām darba aizsardzībā, pievēršot uzmanību drošu darba metožu lietošanai, dokumentācijas aizpildīšanai, apgaismojuma stāvoklim, ugunsdzēsības līdzekļu pieejamībai, kārtībai darba vietās un pārvietošanas ceļos, individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērba stāvoklim un to lietošanai, darba aprīkojuma drošības ierīču esamībai, tehniskajam stāvoklim un to lietošanai, u.c. Uzraudzība saistīta protams arī ar riska novērtēšanu katru reizi, kad tiek ieviestas kādas izmaiņas, piem., jauns process, iekārta, materiāli, darba organizācijas izmaiņas, u.c. Regularitāte atkarīga no konkrēta uzņēmuma darbības specifikas- darba apstākļi mainās katru dienu, reizi nedēļā, mēnesī, kvartālā vai ar citu periodiskumu.

 

Zvani darba aizsardzības un drošības speciālistiem – mob.tālr. 29516000