*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

sbr_branding_text

http://www.niid.lv/PKL

Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi?


!!! Valsts atzītu izglītības dokumentu par profesionālo kvalifikāciju var saņemt tikai tad, ja mācību vai studiju beigšanas brīdī programma un izglītības iestāde ir akreditēta. Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu. Informāciju par programmu akreditāciju var uzzināt iestādēs, kas veic attiecīgo programmu akreditāciju (par akreditāciju lasīt vairāk šeit). 

Kas ir PKL?

PKL ir profesionālās kvalifikācijas līmenis. Latvijā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (skat. detalizētu skaidrojumu zemāk). 

Kas ir profesionālā kvalifikācija?

Izglītības likumā teikts, ka “Profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.”  Tātad profesionālā kvalifikācija apliecina, ka cilvēks ar kādu konkrētu profesionālu kvalifikāciju:  

  • ir saņēmis attiecīgajai profesijai atbilstoša līmeņa izglītību
  • viņam ir šai profesijai atbilstošas profesionālās un vispārējas iemaņas un prasmes
  • un profesionālās kvalifikācijas ieguve ir apstiprināta izglītības dokumentā. 

Profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās iemaņas un prasmes un citas prasības nosaka profesijas standarts. NIID.LV datubāzē pievienotas saites uz profesijas standarta aprakstu tām kvalifikācijām, kurām šāds standarts ir izveidots. Profesiju standartu reģistru uztur Valsts izglītības satura centrs – skatīt šeit.

 

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi 

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi:

Kvalif. līmenis

Apraksts

Atbilstošā izglītības pakāpe vai programmu veidi

1

veic vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā

 

2

patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu;

pamatizglītība 

3

veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana

vidējā izglītība

4

veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

5

noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pamatstudijas vai augstākā līmeņa studijas)

 

Profesionālās kvalifikācijas dokumenti 

Profesionālā kvalifikācija tiek apliecināta ar profesionālās kvalifikācijas dokumentu. Šāds dokuments apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē.

Atkarībā no iegūstamā izglītības līmeņa un izglītības ieguves vietas profesionālā klvalifikācija var tikt apliecināta ar dažādiem izglītības dokumentiem

Izglītības dokumenta nosaukums

Prof. kvalif. līmenis

Programmas, kurās šāds izglītības dokuments ir iegūstams

Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

1

Profesionālā pamatizglītība

Attestāts par arodizglītību 

2

Arodizglītība

Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Profesionālā vidējā izglītība 

Profesionālā vidējās izglītības pēc vispārējās vidējās izglītības

Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

1,2,3 

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības 

Arodizglītība pēc pamatizglītības un no 18 gadu vecuma

Profesionālā tālākizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 

4

1. līmeņa profesionālā studijas (koledžas programmas) 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

Profesionālā maģistra studiju programma


No Profesionālās izglītības likuma

5.pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi ir šādi:

1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā (atbilst otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu (atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (atbilst sestajam un septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim).


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), līdzīgi EKI, sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas izglītības pakāpes un veidus. Šie līmeņu apraksti ir ietverti MK Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju un apraksti balstās uz mācīšanās rezultātiem, izsakot tos trīs dimensijās:

  • zināšanas (zināšanas un izpratne);
  • prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes);
  • kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).

N!B! Veidojot LKI līmeņu aprakstus, eksperti lielā mērā balstījās uz EKI līmeņu (2008) aprakstiem, tāpēc MK noteikumos iekļautie līmeņi tiek saukti par „EKI līmeņiem”.

No MK Noteikumiem Nr.990 par Latvijas izglītības klasifikāciju:

EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti

EKI līmenis

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

1. Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atceroties Spēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus. Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami Spēj veikt uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus
2. Spēj parādīt konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas Spēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas. Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem Spēj veikt uzdevumus individuāli vai grupā pārraudzībā, vai daļēji patstāvīgi.

Spēj piedalīties atsevišķu mācību uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā

3. Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā.

Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā

Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas, izvēloties un piemērojot pamata metodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijas Spēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu nemainīgā un stabilā vidē nozares speciālista uzraudzībā.

Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu

4. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.

Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.

Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā

Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.

Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.

Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.

Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.

Spēj sadarboties

Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.

Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.

Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti

5. Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā
6. Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā
7. Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību
8. Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā

Piezīme. EKI nākamajā līmenī ir ietvertas EKI iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.