*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Privātuma politika


Šajā Privātuma politikā SIA “Dialogs AB”, reģistrācijas Nr. 40003372060, juridiskā adrese: Akadēmijas laukums 1-1, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk – DIALOGS AB), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā DIALOGS AB veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā DIALOGS AB rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā DIALOGS AB apstrādā Jūsu personas datus.

 

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

DIALOGS AB veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu DIALOGS AB likumiskās intereses.

DIALOGS AB aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat DIALOGS AB, tajā skaitā DIALOGS AB apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru DIALOGS AB par Jums ir ieguvis no citām personām.

 

Kādus Jūsu personas datus DIALOGS AB var apstrādāt

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DIALOGS AB vai kurus DIALOGS AB iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DIALOGS AB. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DIALOGS AB nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, vai Pieteikumu (vai Iesniegumu) kursiem, lai pieteiktos mācībām, tad DIALOGS AB Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam vai noformētu ar apmācībam saistītu dokumentāciju.

Sniedzot DIALOGS AB savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DIALOGS AB apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Kad DIALOGS AB ir tiesības izpaust Jūsu datus

Jūsu personas dati var tikt izmantoti DIALOGS AB uzņēmuma ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.

Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:

  • nododot informāciju par Jums DIALOGS AB sadarbības partneriem, kas sniedz DIALOGS AB dažādus pakalpojumus, ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, lai DIALOGS AB Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, apmācības izglītības programmā),
  • pārdodot Jums kursus,
  • pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, darba tiesisko attiecību gadījumā, apmācību līguma gadījumā u.tml.).

DIALOGS AB nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DIALOGS AB likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā DIALOGS AB var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem uzņēmumiem, kas ir DIALOGS AB sadarbības partneri.

Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, DIALOGS AB var atklāt, piemēram, informāciju par DIALOGS AB saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem DIALOGS AB mājaslapā www.dialogs-ab.lv, kā arī citu informāciju par Jums.

Minētā informācija var tikt atklāta:

  • lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību,
  • ja DIALOGS AB labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu DIALOGS AB tiesības,
  • lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
  • lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
  • lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DIALOGS AB var ciest zaudējumus, tad DIALOGS AB ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

Datu drošība

DIALOGS AB ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

 

IP adreses

Jūsu IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs pieslēdzaties internetam, un no kura Jūs apmeklējat interneta vietnes, t.sk., DIALOGS AB mājaslapu www.dialogs-ab.lv.

 

Sīkdatnes

Apmeklējot DIALOGS AB mājaslapu, Jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē var tikt ievietotas sīkdatnes. Izsmeļošāku informāciju par sīkdatnēm atradīsiet šeit: https://www.dialogs-ab.lv/par-mums/sikdatnu-lietosana-timekla-vietne-dialogs-ab-lv/

Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta interneta pārlūka sadaļā palīdzība vai tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org.

 

Jūsu personas datu glabāšana

DIALOGS AB nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DIALOGS AB klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu DIALOGS AB tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DIALOGS AB būs radušās domstarpības. DIALOGS AB cenšas neglabāt Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.

 

Kādu informāciju Jūs no DIALOGS AB varat iegūt par saviem personas datiem

Jums ir tiesības iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko DIALOGS AB apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam DIALOGS AB tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu). Jums tāpat ir tiesības pieprasīt, lai DIALOGS AB Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DIALOGS AB par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai DIALOGS AB atjaunotu, labotu vai dzēstu (situācijās, kad tas neietekmē DIALOGS AB komercdarbību un ir atļauts ar likumu) Jūsu personas datus. DIALOGS AB var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no DIALOGS AB nesamērīgi lielas pūles un resursus. DIALOGS AB jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt DIALOGS AB dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

Jums ir pienākums sniegt informāciju DIALOGS AB gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DIALOGS AB jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DIALOGS AB apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

DIALOGS AB dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka DIALOGS AB ir aizskāris Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar DIALOGS AB, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, lai DIALOGS AB pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. Tāpat Jums ir tiesības ar DIALOGS AB neatrisinātu domstarpību gadījumā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Izmaiņas privātuma politikā

DIALOGS AB jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. DIALOGS AB savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Ja būs notikušas būtiskas izmaiņas, tad DIALOGS AB šādas izmaiņas centīsies izcelt un pēc iespējas mēģināsim par to brīdināt tieši Jūs.

 

Sazinieties ar DIALOGS AB

Ja nepieciešams, tad Jūs varat ar DIALOGS AB sazināties par jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem, kādi Jums būs radušies saistībā ar DIALOGS AB Privātuma politiku vai to, kā DIALOGS AB apstrādā Jūsu kā fiziskās personas datus.

Kontaktinformācija: Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot to pa pastu uz adresi: SIA “Dialogs AB”, Akadēmijas laukums 1-1, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: info@dialogs-ab.lv.

 

Pēdējo reizi aktualizēta 05.09.2020