*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi?


https://www.niid.lv/prof_kval

!!! Valsts atzītu izglītības dokumentu par profesionālo kvalifikāciju var saņemt tikai tad, ja mācību vai studiju beigšanas brīdī programma un izglītības iestāde ir akreditēta. Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu. Informāciju par programmu akreditāciju var uzzināt iestādēs, kas veic attiecīgo programmu akreditāciju (par akreditāciju lasīt vairāk šeit). 

Kas ir PKL?

PKL ir profesionālās kvalifikācijas līmenis. Latvijā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (skat. detalizētu skaidrojumu zemāk). 

Kas ir profesionālā kvalifikācija?

Izglītības likumā teikts, ka “Profesionālā kvalifikācija ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums.”  Tātad profesionālā kvalifikācija apliecina, ka cilvēks ar kādu konkrētu profesionālu kvalifikāciju:  

  • ir saņēmis attiecīgajai profesijai atbilstoša līmeņa izglītību
  • viņam ir šai profesijai atbilstošas profesionālās un vispārējas iemaņas un prasmes
  • un profesionālās kvalifikācijas ieguve ir apstiprināta izglītības dokumentā. 

Profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās iemaņas un prasmes un citas prasības nosaka profesijas standarts un/ vai profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu). NIID.LV datubāzē pievienotas saites uz profesijas standarta aprakstu tām kvalifikācijām, kurām šāds standarts ir izveidots. Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību reģistru uztur Valsts izglītības satura centrs – skatīt šeit.

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi 

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi:

Kvalif. līmenis

Apraksts

Atbilstošā izglītības pakāpe vai programmu veidi

1

veic vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā

 

2

patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu;

pamatizglītība 

3

veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana

vidējā izglītība

4

veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

5

noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pamatstudijas vai augstākā līmeņa studijas)

 

Profesionālās kvalifikācijas dokumenti 

Profesionālā kvalifikācija tiek apliecināta ar profesionālās kvalifikācijas dokumentu. Šāds dokuments apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē.

Atkarībā no iegūstamā izglītības līmeņa un izglītības ieguves vietas profesionālā klvalifikācija var tikt apliecināta ar dažādiem izglītības dokumentiem.

Izglītības dokumenta nosaukums

Prof. kvalif.

līmenis

Programmas, kurās šāds izglītības 

dokuments ir iegūstams

Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

1

Profesionālā pamatizglītība

Atestāts par arodizglītību 

2

Arodizglītība

Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Profesionālā vidējā izglītība 

Profesionālā vidējās izglītības pēc vispārējās vidējās izglītības

Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

1,2,3 

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības 

Arodizglītība pēc pamatizglītības un no 18 gadu vecuma

Profesionālā tālākizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 

4

1. līmeņa profesionālā studijas (koledžas programmas) 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms 

5

Profesionālā maģistra studiju programma